Aanmelden voor VO scholen

Via dit formulier kan een VO school aangemeld worden voor de Adventure Run Heerenveen 2018. De aanmelding dient door een tekenbevoegde medewerker van de school worden volbracht. Hieronder vermelden we eerst de algemene deelname voorwaarden.

Deelname voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor scholen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: Ieder door Organisator op enig moment te organiseren evenement.

Organisator: OutdoorNL B.V. gevestigd te Hardegarijp, met kvk registratie: 71455779.

Deelnemende school: De school die zich voor het Evenement heeft ingeschreven en door Organisator is toegelaten

Deelnemer: de natuurlijke persoon, zijnde leerling van de Deelnemende school die zich voor het Evenement heeft ingeschreven.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en de Deelnemende school strekkende tot deelname aan het Evenement.

1.2 Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld tijdig en volledig is voldaan. Met de inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator verklaart de Deelnemende school bekend te zijn met de aan het Evenement verbonden voorwaarden en deze te accepteren

2.2 Deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A. De Deelnemende school is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor een zorgvuldige controle hiervan. Middels inschrijving voor het Evenement verklaart de Deelnemende school dat zij deze controle daadwerkelijk en naar behoren heeft uitgevoerd. Organisator draagt op dit punt geen enkele verantwoordelijkheid en mag volledig afgaan en vertrouwen op de controle door de Deelnemende school.

2.3 De Deelnemende school dient te allen tijde instructies van Organisator en van aan Organisator verbonden personen op te volgen. De Deelnemende school ziet erop toe dat ook de Deelnemers deze instructies opvolgen. Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement. Bij misdragingen behoudt Organisator zich het recht voor de Deelnemende school en/of deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan het Evenement. In geval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.

2.4 Deelnemende school dient per school 2 begeleiders (leeftijd 18+) ter beschikking te stellen om Deelnemers van de Deelnemende school op tijd te verzamelen en klaar te laten staan bij de start.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname aan het Evenement geschiedt op eigen risico. Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, die de Deelnemende school en/of de Deelnemer lijdt of in de toekomst mocht lijden als gevolg van deelname aan het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.

3.2 Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen van de Deelnemende school en/of de Deelnemer ontstaan voorafgaand, tijdens of na afloop van het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van organisator.

3.3 Indien ondanks het bepaalde artikel 6 en 7 aansprakelijkheid van Organisator aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.4 De Deelnemende school vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die Deelnemende school, Deelnemer of een nabestaande mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement. Deelnemende school dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die zij, een Deelnemer of een nabestaande mocht lijden, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.5 De Deelnemende school vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die derden, voor, tijdens en na het evenement mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemende school en/of een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Deelnemende school dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Privacy

4.1 Bij inschrijving door de Deelnemende school verstrekte persoonsgegevens van Deelnemers, worden door Organisator opgenomen in een bestand. Deelnemende school en deelnemer verleent door inschrijving voor het evenement toestemming aan Organisator tot gebruik van deze persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aangaande het evenement aan de Deelnemende school en de Deelnemer. Tevens verleent de Deelnemende school en Deelnemer toestemming aan Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door online publicatie alsmede het delen van persoonsgegevens met derden voor het verstrekken van informatie aangaande het Evenement.

4.2 Organisator doet er alles aan om de privacy van de Deelnemende school en de Deelnemer te waarborgen. In het privacy beleid van Organisator (https://adventurerun.outdoornl.nl/privacybeleid/) staat omschreven hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens die door deelnemer aan Organisator bij inschrijving zijn verstrekt. Met inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator verklaart de Deelnemende school en Deelnemer bekend te zijn met het privacy-beleid en bijbehorende cookieverklaring en deze te accepteren.

Artikel 5: Portretrecht

Deelnemende school en deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Organisator voor openbaarmaking op welke wijze dan ook van alle beeldmateriaal dat tijdens of rond het evenement gemaakt wordt, waarop Deelnemer geheel of gedeeltelijk zichtbaar is.

Artikel 6: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden is bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst.